خانه هوشمند
دراین باره


دژآک شما را با خانه های هوشمند آشنا می کند


امروزه واژه خانه هوشمند بسیار استفاده می شود و دلیل آن نیاز ناگزیر بشر امروز به این سیستم است.عملکرد خانه هوشمند بسیار گسترده است و برای اسفاده از آن نیاز به کسب اطلاعات اولیه و پایه ای است .

                                                       BMS  به معنای مدیریت سیستم ساختمان استBUILDING MANAGMENT SYSTEMموتور


زصضیضیصضیصض


یصضیضصضیضصچرا دژاک؟

راهنمای تصمیم گیری
امکانات ویژه