اکسس کنترل خودرویی
سیتم کنترل تردد هوشمند پلاک خوان

اکسس کارت پارکینگی سیستم کنترل تردد خودروها و تواما محاسبه مبلغ قابل پرداخت به ازای زمان توقف در پارکینگ است