راهبند های ستونی
راهبند ستونی بولارد FAAC 355 ضد تروریست یکی از برترین محصولات امنیتی در تمام دنیاست .